Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής και Στατιστικής

 

Η ανάγκη για στατιστική πληροφόρηση και ποιοτικές αναλύσεις γίνεται επιτακτικότερη σήμερα καθώς, η ανθρώπινη δραστηριότητα καθίσταται συνεχώς και πιο σύνθετη και πολύπλοκη, υπόκειται δε σε συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές, η παρακολούθηση και η πρόβλεψη των οποίων απαιτεί όλο και πιο ανεπτυγμένα μοντέλα ανάλυσης. Ως σύγχρονοι παράγοντες που προσδιορίζουν αυτές τις εξελίξεις αναφέρονται συνήθως η διεθνοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών, οι διαρθρωτικές μεταβολές στην παραγωγική διαδικασία, που σήμερα εκδηλώνεται με τη μετάβαση σε μια μεταβιομηχανική κοινωνία ως και οι εξελίξεις της τεχνολογίας, κυρίως της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Οι ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας για πληροφορία, όπως αυτές αναπτύχθηκαν παραπάνω, οδήγησαν στη δημιουργία εξειδικευμένων στατιστικών συστημάτων και γενικότερα συστημάτων οργάνωσης της εμπειρικής έρευνας, που έχουν ακριβώς ως σκοπό την παραγωγή και διάχυση πληροφοριών κατάλληλων να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τις κάθε φορά ανάγκες της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε κάθε τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας η οργάνωση και λειτουργία ενός εργαστηρίου που να αναπτύσσει ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα σε θέματα κοινωνικής πληροφορικής, στατιστικής και ερευνητικών υποδομών σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στην εφαρμογή τους στην παραγωγή γνώσης πάνω σε καίρια κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα αποτελεί, πιστεύουμε, μια αναγκαιότητα.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναγκών και στόχων ιδρύθηκε το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής και Στατιστικής, η σημασία του οποίου καθίσταται μεγαλύτερη λόγω της λειτουργίας του μέσα σε ένα Τμήμα Κοινωνιολογίας και όχι σε άμεσα σχετιζόμενα, με τα εν λόγω αντικείμενα, Τμήματα, όπως Πληροφορικής, Στατιστικής, κλπ. Η διάσταση αυτή όχι μόνο αξιοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών του εργαστηρίου αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα τη σύγχρονη τάση της διεπιστημονικότητας και την συνύπαρξη της ταυτόχρονης προόδου της Κοινωνιολογικής Θεωρίας με την Εμπειρική Κοινωνιολογία και τις υποδομές της.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του το εργαστήριο πλαισιώνεται με υποδομές πληροφορικής, σε μηχανήματα και λογισμικό και κυρίως επεκτείνεται στην συσσώρευση και την κατάλληλη οργάνωση κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων και δεικτών. Ο όγκος η δομή και η οργάνωση των δεδομένων είναι κυρίως τα στοιχεία που αποδίδουν αξία τόσο εκπαιδευτική όσο και ερευνητική σε ένα εργαστήριο των κοινωνικών επιστημών. Ένα μέρος αυτού του λογισμικού και των ερευνητικών υποδομών είναι σήμερα τυποποιημένο και το γνωρίζουν οι κοινωνικοί επιστήμονες που εμπλέκονται στην εμπειρική έρευνα, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος είναι προϊόν της ίδιας της ερευνητικής δραστηριότητας του εργαστηρίου και επομένως αναπτύσσεται από τους ερευνητές που συμμετέχουν σ’ αυτό.

Η συνύπαρξη Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων και λοιπών Κοινωνικών Επιστημόνων ως και ειδικών στο Σχεδιασμό και Διενέργεια Ερευνών, στην Πληροφορική, τη Στατιστική, την Δημογραφία και την Ποιοτική Έρευνα εξασφαλίζει την διεπιστημονική αντιμετώπιση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών και ανησυχιών των μελών του εργαστηρίου γεγονός που έχει αποδειχθεί και στην πράξη από την μέχρι σήμερα δραστηριότητά του.

Τα τελευταία τρία χρόνια τα μέλη αλλά και οι συνεργαζόμενοι στις επιμέρους έρευνες του εν λόγω εργαστηρίου έχουν αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό έργο ενώ υποστηρίζουν και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών τους σε εργαλεία και δεδομένα, όπως θα αναπτυχθεί σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας.

Το εργαστήριο είναι ανοικτό στους φοιτητές του Τμήματος Κοινωνιολογίας και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και σε οποιοσδήποτε ερευνητή ενδιαφέρεται να ασχοληθεί συστηματικά με την κοινωνική έρευνα και επιστήμη.

 

 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου

Μανούσος Μαραγκουδάκης

Καθηγητής Συγκριτικής Κοινωνιολογίας του Πολιτισμού

Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com